Historia firmy / Company history2019-08-20

Historia firmy A.Ziarko sięga 1982 roku, kiedy Andrzej Ziarko za sprawą rodzinnego hobby, rozpoczął działalność w Łodzi pod nazwą Hodowla Ryb Egzotycznych. Były to czasy, kiedy otwarcie takiej firmy było prawie niemożliwe.
Udało się, ale bez możliwości ubezpieczenia w ZUS-ie (nie mieli takiego zawodu w swoim spisie).

Przez długie lata firma  zajmowała się wyłącznie hodowlą ryb ozdobnych, często nowych nieznanych jeszcze w Polsce gatunków. Prowadzone były pierwsze w Polsce rozmnożenia paletek na sztucznym pokarmie (ikra odkładana do oddzielnego zbiornika i młode wychowywane na całkowicie sztucznym pokarmie, opracowanym przez Bogusława Ziarko).
Organizowano  również wyjazdy do Tajlandii po nowe gatunki ryb do dalszej hodowli, przy okazji przywożąc ryby na sprzedaż. Takie były początki importu. Siedziba firmy mieściła  się wówczas w mieszkaniu, w bloku przy ulicy Julianowskiej (na 7 piętrze około 60 akwariów).

W roku 1989 firma przekształciła się w spółkę jawną i przeniosła swą siedzibę do Strykowa pod Łodzią. Tam została powiększona o następne 120 szklanych zbiorników o pojemności 250 litrów każdy i o kilka wykopanych w ziemi i wyłożonych folią basenów.

Po dwóch latach nastąpił powrót do własności jednoosobowej i przeprowadzka do wynajętego w Łodzi lokalu przy ulicy Góralskiej. Obok hodowli ryb akwariowych, firma rozpoczęła na szeroką skalę działalność importową. Organizowano dostawy z takich krajów jak: Singapur, Tajlandia, Indonezja, Chiny, Nigeria, Kolumbia, Peru i Brazylia. Około 1993 roku zaczęto importować ryby morskie. Sól i inne niezbędne w akwarystyce morskiej produkty Andrzej Ziarko nabył w firmie Sera, co zapoczątkowało wspólpracę z tą firmą. Niedługo potem wynajęty został lokal na ulicy Św. Teresy 56/58 (przy działającej w tym czasie giełdzie zoologicznej), w którym powstała hurtownia artykułów zoologicznych. Część firmy, zajmująca się rybami i roślinami akwariowymi, została przeniesiona do własnego lokalu przy ulicy Muszkieterów 7. Powiększono liczbę akwariów i postawiono duże baseny na ryby zimnolubne.


A.ZIARKO’s history dates back to 1982, when Andrzej Ziarko inspired by family hobby, started a business activity in Łódź, under the company’s name Exotic Fish Breeding. It was time when setting up a company like this one was almost impossible.

For many years the company was dealing only with breeding of ornamental fish, often new and so far unknown species. First in Poland multiplications of discus were carried out (spawn deposited in a separate tank and young bred on an artificial food, developed by Bogusław Ziarko). There were also organized trips to Thailand for new fish species for further breeding and sale. It was beginning of import. Company’s headquarter was located in an apartment on Julianowska Street (on the 7th floor , about 60 aquariums).

In 1989 the company transformed into a general partnership and moved its headquarter to Stryków near Łódź, were has been expand by 120 glass tanks (250 liters each) and few pools, dug in the ground and lined with foil.

Return to sole proprietorship took place after two years. Company’s headquarter was moved to Łódź, on Góralska Street. Besides a breeding of ornamental fish, company began an import activity for a large scale. There were organized shipments from Singapore, Indonesia, China, Nigeria, Colombia, Peru and Brazil. Around 1993 the company started importing marine fish. Salt and other necessary in marine aquaristic products Andrzej Ziarko purchased from the Sera company, it gave a beginning of new cooperation with this company. Shortly thereafter a new locum for wholesale of pet articles was rented (on św. Teresy Street, near operating in that time zoological stock market). Part of company, dealing with ornamental fish and plants, was moved to separate building on Muszkieterów Street. Extended a number of aquariums and set up large pools for coldwater fish.